haekel72: Centurion Trailbanger Team 27 2016 Aufbau